Hatikva 1 / 2001

židovský liberální měsíčník

Únor 2001

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení a milí čtenáři,

 

Hatikva, kterou právě držíte v rukou, je nejen prvním číslem tohoto roku, roku 2001, ale je také prvním číslem, jemuž jsme se snažili vtisknout novou a doufáme, že lepší podobu. Od nynějška už Hatikva nebude pouhým věstníkem Židovské liberální unie, ale stává se měsíčníkem, dostupným nejen všem členům unie a ostatním předplatitelům, ale i v běžné distribuční síti.

Budeme rádi, zachováte-li nám i nadále svoji přízeň coby čtenáři, a ještě raději, stanou-li se alespoň někteří z vás našimi přispěvateli a spolupracovníky. Na vaše články, názory, dotazy, návrhy i připomínky se těší a vše dobré do nového roku přeje vaše redakce.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Elie Wiesel - svědek, nebo posel?

 

O lidech, kteří přežili holocaust, se říká, že jsou svědci. Přiléhavější by však bylo říkat jim poslové. Jejich poselství přichází ze světa krystalicky čistého zla a utrpení. Zrodila ho docela banální lidská úchylka – averze k jinakosti kombinovaná s racionalitou průmyslového věku, přetaveného do systému. Puntičkářsky organizované “konečné řešení“ nahnalo do vagónů, koncentračních táborů a spaloven několik miliónů žen, dětí a mužů. Ti, co přežili, dlouhá léta mlčeli. Po nocích je pronásledovaly vzpomínky a tváře. Jenom někteří z nich našli sílu a schopnosti tlumočit své poselství. Elie Wiesel mezi nimi. Trvalo mu to celých dlouhých deset let, než začal psát a mluvit a také konat. Protože – co už je psaní a mluvení v konfrontaci s jednáním těch, kteří stáli u zrodu “konečného řešení“ a jejich dědiců? Vždyť oni jsou zde: v Bosně a Hercegovině, v Kosovu, v Somálsku a Rwandě, v Barmě, v Čechách i na Slovensku – a jsou připraveni pod zástavou “národních“ zájmů a “naší věci“ ničit životy. Proto je (a musí být) psaní a mluvení o hrůzách holocaustu a ostatních genocid jenom přípravou na akci – akci aktivní sebeobrany všech, kteří se jenom pro svou víru, barvu pleti, způsob života, sexuální orientaci či jiné “jinakosti“ octli v sevření těch, kteří si díky své kvantitativní převaze a agresivitě přivlastňují pravdu a právo vnutit ji všem.

Do takovéto akce však musí jednotlivec vstoupit připraven, sebevědomě, a jist si sám sebou. Z koncentráků se však ti, co přežili, vraceli zdecimováni, poníženi a nemocni. Ne nadarmo mnozí říkali, že po holocaustu je Bůh mrtev. Pro Elie Wiesela nebyl mrtev. Víra – a to víra v Boha Židů – v něm neutrpěla, a možná i posílila. Existují však i jiné příběhy. Na rozdíl od Wiesela například Primo Levi – taky přeživší a skvělý spisovatel – sám sebe definoval jako nereligiózního člověka. Odkud měli lidé jako on čerpat sílu a naději? Vůli žít? A zde, myslím, jsme u kořene poselství autorů jakými jsou Elie Wiesel a Primo Levi.

Být příslušníkem pronásledované menšiny je zvláštní úděl. Je to úděl lidí, kteří pěstují svou sounáležitost s utrpením jiných přes vlastní zkušenost a tradici. Jejich poselství zní: Romové, Kurdové, migranti z míst válečných konfliktů, političtí vězňové, lidé minoritních životních stylů, orientací ... jsou naši bratři. A pokud bude jediný z nich na ulicích našich měst ohrožován jen proto, že je jiný než většina, do té doby ani my Židé nejsme v bezpečí.

A pak je zde velice osobní poselství Wiesela samotného, které se jako červená nit objevuje téměř ve všech jeho knihách: Fakt, že jsem člověkem s pevným kulturním, náboženským a etnickým zázemím, dává mému počínání zvláštní sílu a étos. Je to síla a étos vyplývající z příslušnosti k lidem jako jsem sám, s nimiž sdílím jak část své identity, tak i podstatnou část svých jistot a pochybností. A právě toto sdílení, jak se domnívám, dává jednotlivcům motivaci žít i po zkušenosti holocaustu a odolávat svodům “rozmazávání“ hranic mezi kulturami v našem globalizujícím se světě. A možná – tu však už fabuluji – našel Elie Wiesel víc sil k životu než jeho tragický souputník Primo Levi právě proto, že Bůh zůstal pro něj i po zkušenostech holocaustu živý.

 

Fedor Gál

(z doslovu k připravované knize Elie Wiesela “Soudcové“, kterou vydává Knižní klub v tomto roce)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Manis Barash - rabín Chabadu v Praze

 

Rozhovor s rabínem Chabadu Manisem Barashem.

 

Čemu ale opravdu nerozumím je fakt,

že většina českých židů je na

svou totální ignoranci čehokoliv

o judaismu ještě i hrdá.

 

Povězte nám něco o sobě, o Vaší rodině.

Oba moji rodiče se narodili v Rusku. Tatínek se narodil v Moskvě, maminka v Taškentu. Rodina mojí maminky byla pobožná – jak v Taškentu, tak dávno předtím, na Ukrajině, byli pobožní. Ale zato můj tatínek pochází z rodiny, kde se do synagogy chodilo jenom jednou za rok, na Jom Kipur. Z Ruska utekli v roce 1956. Tatínek žil chvíli v Polsku, ale potom přijel do Paříže, kde žil jakýsi jeho vzdálený bratranec. Teprve v Paříži se začal vzdělávat co se židovství týče. V Paříži měl také bar micva. Roku 1961 odjel do Ameriky, kam roku 1968 přijela i moje maminka. Potkali se a vzali se. Já už vyrůstal v New Yorku.

 

Jak jste se rozhodl stát se rabínem?

Tam, kde jsem vyrůstal, většina chlapců studuje na ješivách. Učí se sice samozřejmě také v sekulárních středních školách, ale většinu času věnují rabínským studiím. Teprve později se rozhodují, chtějí-li toto své vzdělání skutečně využít a stát se skutečnými rabíny, nebo ne. Pouze menšina se stává rabíny, ostatní dělají byznys.

 

Proč jste se vy sám nedal na byznys, a stal se rabínem tady v Praze?

To opravdu nebylo jednoduché rozhodnutí, protože tatínek má továrnu na svetry a já jsem jeho nejstarší syn. Když jsem se oženil, hodně jsme se ženou přemýšleli o naší budoucnosti. Jestli budeme pomáhat tátovi, nebo založíme vlastní firmu – ale nakonec jsme se rozhodli jinak. Prahu jsem poprvé navštívil v roce 1992 coby mladý chabadník, přes léto jsme objížděli malé židovské obce v Československu a Polsku. Prahu jsem si okamžitě zamiloval, situace židů zde mi nepřišla tak depresivní jako třeba v Polsku, a když mne následujícího roku požádali o podobnou cestu po střední Evropě, jel jsem opět, ale již jen do Československa. A tak jsem se vlastně zapletl s Prahou. Po svatbě jsme se s mou ženou přihlásili jako dobrovolníci, že bychom byli ochotni přestěhovat se coby zástupci Chabadu do Prahy.

 

Jak Chabad přišel na myšlenku rozmisťovat rabíny po celém světě?

Chabad je chasidské hnutí, které vzniklo před více než 200 lety v Rusku, to asi dnes každý ví. Jedno ze základních chasidských učení je, že tehdy ustálené dělení židů na elitu, židy v Tóře vzdělané, a prostý lid, v tajemstvích Tóry nevzdělaný, je špatné. Neboť není rozdílu mezi talmudistou studujícím celé dny a dělníkem, který se pouze raduje ze šabatu, neboť oba jsou stejně cenní. A Chabad tuto tezi dotáhl ještě dále. Takže již před 200 lety, když to ještě nebylo v módě, Chabad vysílal učitele a rabíny mezi prostý, nevzdělaný lid, do štetlů po celém Rusku. Odtud pochází ta idea učitelů či rabínů vysílaných do malých, nevzdělaných či izolovaných komunit.

Po hrůzách holocaustu chtěl každý obnovit hlavně svůj život, svou rodinu. Chabadský Rebbe ale již v té době mluvil o obnovení tradičního židovského života jako před válkou, o kontaktech se ztracenými židy rozprchlými po celém světě, o pomoci židovským vojákům na frontách v Ásii. a každý si myslel, že je úplně mimo, že nechápe, co je v dané situaci podstatné. Ale postupně, během nějakých dvaceti let, se ukázalo, že tradiční duch židovství je stejně důležitý jako materiální zajištění, a Chabad se stal mezinárodním impériem. Dnes existuje více než 2000 center Chabadu, některá z nich v zemích, kde by nikdo žádné židy nehledal, jiné v zemích jako USA či Francie, kde je židů spousta.

 

Co je cílem těchto center?

Fungují vpodstatě jako lampáři. Jako lampář rozsvěcel lucerny, aby lidé viděli na cestu nejen na hlavních ulicích, ale i v malých uličkách, tak chasidé přinášejí světlo tradičního židovského vzdělání, a to nejen do míst, kde je židů mnoho, ale i tam, kde jich je málo. Cílem Chabadu je vzdělání. Cílem je dát židům možnost toto vzdělání získat.

 

Takže chcete z lidí vyrábět chasidy?

Ale vůbec ne. Jde o vzdělání. Když mluvíte o dělání chasidů, musíte si ujasnit, co je to chasid. Jestli chasid je postava v černém kaftanu pod velkým černým kloboukem, což si lidé většinou myslí, nebo jestli je to ta filosofie. Filosofie se neváže k žádnému černému klobouku, ale ke způsobu myšlení a žití, ke studiu. Mnozí emisaři Chabadu jsou velmi, velmi úspěšní v místech, kde působí. A to i přesto, že třeba ani za 40 let “nevyrobili“ jediného nového chasida. Hlavní je, že mají synagogu, školku, školu, a podobné vzdělávací instituce. V místě, jako je Praha, židé většinou vůbec nevědí, co je to být židem. Mají vpodstatě nulové židovské vzdělání. Neznají svátky, modlitby, ani abecedu. Chabad house se v Praze objevil před pěti lety. Samozřejmě, že dnes už je jasné, že jsme přinesli možnost vzdělání mnoha židům, i když zatím hlavně cizincům v Praze žijícím. Máme pravidelné bohoslužby, přednášky, školku, probíhá mnoho různých kursů.

 

Jak je možné se těchto aktivit zúčastnit? Musí se člověk stát něčeho členem?

Nemáme členství, nic takového. Každý je vítán, muž nebo žena. Každý může studovat svým tempem, klást otázky, nebo jenom pozorovat. Nikoho k ničemu nenutíme.

Když říkáte, že každý je vítán, to znamená že vítáte i nežidy?

Judaismus má samozřejmě poselství pro celé lidstvo. V tom je zcela unikátní, neboť sedm noachických přikázání platí pro všechny. I pro nežidy. Takže i nežidé jsou vítáni. Je jasné, že některé aktivity v našem centru asi osloví víc židy než nežidy, neboť naše programy jsou pro židy, ale nikdo nikoho nevyhání.

 

Vaše programy se tedy týkají hlavně židovského náboženství. Jak myslíte, že mohou oslovit české židy, kteří jsou v zásadní většině protináboženští?

Celá česká společnost se tváří sekulárně. Takže ani židé nechtějí být pobožní, nebo nábožensky založení.  Ale i tak mnoho z těchto lidí prahne po vzdělání. Ptají se: Co to ten judaismus vlastně je?

Existuje historka o majiteli obchodu vedle synagogy. Každý šábes měl otevřeno, každý šábes ho rabín přemlouval, ať zavře. Obchodník křičel: Ale rabi, já jsem ateista, bezvěrec. Mně nějakej šábes nezajímá, já jsem obchodník! V žádného boha nevěřím, tak proč bych měl zavírat? A rabín mu odpoví: Víš co, já jsem taky ateista, taky bezvěrec. Protože já také nevěřím v toho boha, v kterého nevěříš ty. Protože ty ani nevíš, v jakého boha že to nevěříš. V to, co ty považuješ za boha, také nevěřím, protože to neexistuje. Pojď, uč se se mnou. A až se vzděláš, pak teprve se rozhodni, jestli v boha věříš nebo ne, co budeš a co nebudeš dodržovat. Všude jde jen o vzdělání.

Čemu ale opravdu nerozumím je fakt, že většina českých židů je na svou totální ignoranci čehokoliv o judaismu ještě i hrdá. Říkají: my jsme asimilovaní, my jsme sekulární, a to je to české židovstvo. A na svou nevzdělanost jsme hrdí. Nemáme židovské svatby, nemáme židovské pohřby, a jsme na to hrdí.   

 

Co si myslíte o ortodoxně-liberálním sporu?

Žiji v Praze už pět let, a ještě jsem nepotkal ortodoxní židovskou obec pražskou, ani obec liberální. Jakoby obě existovaly jenom jako. Dávají si sice různé nálepky, ale co já vidím, je jedna malinkatá komunita s několika společenskými událostmi ročně. Na všechny chodí ti stejní lidé, i když mají možná různé nálepky. Skutečné vzdělávací aktivity? Je tady moře práce.  

 

Co si myslíte o sionismu? Čas od času i na mne lidé křičí, co tady dělám, ať jedu pryč...

To je strašně těžká věc. Já osobně mám pocit, že pro mladé pražské židy, kteří chtějí žít jako židé, oženit se s židovským partnerem, to je v Praze nesmírně těžké. Myslím, že by měli jít jinam, kde je přeci jenom lehčí žít jako žid. Nemusí to být Izrael, mohou jet do Ameriky, nebo i do Francie, kamkoliv, kde je více židů a skutečná komunita. Ze sobeckých důvodů bych každému mladému židovi odjezd rozmlouval, ale cítím, že taková rozhodnutí jsou většinou správná.

 

A co všichni ti Izraelci, žijící v Praze s dlouhonohými českými blondýnami?

To je ostuda, protože oni nebyli v situaci jako židé v Praze, marně hledající židovského partnera. Tahle tragédie ale existuje všude, i v Americe je většina sňatků smíšených. Proč to ale dělají, když nemusejí, je mi záhadou. Jediné, co mohu dělat, je vzdělávat, vysvětlovat, proč stojí za to mít židovského partnera.

 

Jak dloho ještě chcete v Praze zůstat?

Praha je náš domov, a chceme tady zůstat. Moje žena už umí velmi dobře česky, já to zanedbával, ale už se opět pravidelně učím. Tady vychováváme naše děti, tři z nich se tady narodily. Tady jsme doma. Každý, kdo má zájem, mne může navštívit, přijít se podívat do centra Chabadu, přijít na svátky, na večeři, na přednášku, do knihovny, a studovat dle chuti.

 

ptal se Martin Šmok

 

Chabad House, Pařížská 3

telefon +420-2-232 02 00

www.chabadhouse.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gerald Messadié

 

Dějiny obecného Antisemitismu

 

Všechny pohromy, jenž nás kdy potkaly, zdaž možno vypočísti, co nám udělaly! Stydíme se a hanbíme nad výpočtem svých pohrom a bolestí a nad soužením a bědami, jichž nelze ani uvésti. Dost na té poslední, přesmutné zvěsti, pro ni zapomínáme dřívějších neštěstí.

 

Zlá rána postihla z Božího usouzení Pragu, město korunní pět tisíc stočtyřicetdevět let po světa stvoření. Ach ty má ratolesti nejkrásnější, není tě již, není!

V jedno tratoliště všechna krev se slila oné doby jarní, osmého dne svátku našeho Vykoupení. Tak jako nekysané chleby byli jsme páleni a jako beránek obětní. Tehda zachvátila nás hrůza, neboť jsme zaslechli hanebné ostouzení.

 

Běda dni, v němž spikli se hříšníci, utečenci bezejmenní a blouznivci. Vpadli k nám se zbraní smrtící a se sekerami jako dřevorubci...

Avigdor Karó – Praha XIV. Století

 

(Úryvek ze smuteční elegie na památku největšího pogromu v Čechách, zdobí obálku Dějin antisemitismu)

 

“Už dva tisíce let jsou Židé pronásledováni a nikdo, dokonce ani jejich pronásledovatelé, neví proč. Ani křesťané, kteří po sedmnácti stoletích pronásledování opustili záminku ‚bohovražedného národa‘, zprostili Židy obvinění z vraždy a tím se zpětně sami obvinili ze statisíců zbytečných vražd: teď se domnívají, že se několika paragrafy zbaví viny. Ani nacisté a jejich opovrženíhodní dědicové, jejichž rasistické projevy uváděly a uvádějí jako motiv nenávisti k Židům pouze vědecky nepřijatelným pojmem ‚rasové čistoty‘: neexistuje totiž germánská rasa. Německo bylo jako všechny země na světě během staletí několikrát obětí nejrůznějších etnických invazí a je ostatně dokázáno, že ‚čistá rasa‘ by zoufale degenerovala, neboť by byl ochuzen její genetický zdroj. ‚Čistá rasa‘ by byla rasa kreténů, takže ti, kdož hlásají tuto koncepci, možná právem tvrdí, že jsou ‚čisté rasy‘…“

Těmito slovy uvádí vynikající francouzský publicista, spisovatel a vědec Gerald Messadié “Dějiny obecného antisemitismu – od starověku po dvacáté století“, jenž se koncem minulého roku objevily na pultech českých knihkupectví. Messadié, vyzbrojen svým vzděláním a nadhledem pátrá po kořenech antisemitismu ve všech velkých civilizacích a mapuje jeho tajné vyznavače. V dějinách lidstva (od Řecka a Říma, přes středověk až po totalitní Evropu) objevil spisovatel tři základní typy antisemitismu, které tíží svědomí dnešního člověka. Právě výkladu a popisu těchto odrůd antisemitismu věnoval Messadié svou knihu. Dějiny vydalo nakladatelství Práh a z francouzského originálu “Histoire générale de l’antisémitisme“ je přeložila Hana Müllerová. Není jednoduché přečíst tuto knihu. Místy člověk propadá pocitu, že v ruce drží spis sadisticky vyšinutého jedince, do kterého shromáždil své morbidní představy. Messadié však na 317 stranách popisuje a hodnotí skutečné události. Jde o ojedinělé a vynikající dílo, které by nemělo chybět ve vaší knihovně. Tato kniha, nebo chceme-li svědectví o masových vraždách Židů, totiž kromě mrazení v zádech a depresí vzbuzuje i naději, že se podobné hrůzy už nikdy nebudou opakovat. “…můžeme připomenout každému, dokonce těm, kdo se nezajímají o dějiny, těm, pro něž je antisemitismus jen vzdálený pojem, jenž se jich netýká, těm, pro něž je šoa pouze dějinné klopýtnutí, které neohrožuje jejich budoucnost, všem těm můžeme připomenout následující: antisemitského pronásledování se vždy dopouštěly totalitní tyranské režimy, kdy národní stát hodlal rozdrtit jednotlivce ve jménu obecného zájmu. Antisemitismus je v odporném, organickém a nevyhnutelném vztahu s popíráním svobody a demokracie. Spojuje ostatně v této negaci všechny ostrakismy: k veškerému vraždění v dějinách od dob inkvizice – k vraždění katarů, Arménů, Ibů, Kambodžanů, Kosovanů a samozřejmě Židů – docházelo za tyranských režimů. Neexistuje nevinná autorita. Logický důsledek: antisemitismus je měřítkem alergie na svobodu. Na základě tohoto poznání je alespoň možné směřovat lidské svědomí: existuje pro to několik důkazů. Jeden z nich, i když je křehký, mi připadá významný: stránky, které jste právě dočetli, nemohly být napsány v Hitlerově době, dokonce ani ve Francii, aniž bychom strašlivě neriskovali. Daleko důležitějším důkazem je netolerance většiny veřejného mínění vůči jakémukoliv fanatismu. Už pouze lidé bez svědomí, v téměř neurologickém smyslu toho slova, dokážou bez hluboké bolesti snést obrazy šoa. A to jsou znamení naděje“, praví v závěru své knihy Gerald Messadié.

 

Jiří Hráček (za použití doprovodného textu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Život mi zase chutná

 

Před několika lety jsem byl pozván s přítelem k Miloši Kopeckému. Můj kamarád mě k němu dovedl. Miloš byl – ostatně jako vždycky – obklopen půvabnými dívkami. Když si nás všiml, svěřil jsem se mu! “Víte, Mistře, když mě někde představují, tak říkají: to je Jiří Pavel, bratr Oty Pavla. A mě to moc vadí.“ Miloš Kopecký se trochu zamyslel a pak pravil: “Pane Pavel, dovedete si představit, že by vás představovali třeba takhle: To je Jiří Pavel, ale není to bratr toho báječného spisovatele Oty...“ A já mu dal plně za pravdu. Jsem jeho bratr, a jsem tomu rád.

 

Od tohoto svátečního setkání už uplynula řada let. Jak se tedy má dnes bratr Oty Pavla – Jiří?

Ať jsem, kde jsem, všude se mám trochu špatně. Ale teď  vážně: mám jedenáctiletou dceru Terezku, a i když musí  kamarádkám občas připomenout, že opravdu nejsem jejím dědečkem, ale tatínkem, moc si spolu rozumíme. Terezka chodí do židovské školy a když má chuť, beru ji všude s sebou: na výstavy, na aukce, na besedy o Otovi. Narodil jsem se jako prostřední Popperovic kluk, takže nejsem zrovna nejmladší. Vzhledem k Terezce si ale nesmím dovolit ten luxus příliš rychle stárnout. Musím totiž pořád pracovat. A zatím pracuji rád.

Osud, který k vám nebyl zrovna dvakrát vlídný, vám ale umožnil dělat povolání, které bylo pro vás dřív koníčkem – starožitnosti. Pořád se vám ta práce tolik líbí?

Jsem soudním znalcem v tomto oboru. Starožitnosti – to jsou vlastně celé dějiny lidstva, jejich výhry, ale také velké pády. Dívám se na ně z hlediska souvislostí, a to mě nutí stále se vzdělávat. Díky tomu se lecčemu nedivím a neberu věci tolik tragicky. 

 

Objevuje se ještě hodně starožitností s židovskou tematikou?

Je jich bohužel čím dál méně, jako šafránu. Když se mi taková věcička dostane k posouzení, chovám k ní velikou úctu. Pokládám se za Žida, a tak jsem všem našincům kdykoliv k dispozici.

 

Váš tatínek Leo Popper, slavný obchodní cestující s vysavači Elektroluxu byl Žid, maminka Hermína křesťanka. Jak se k vašemu židovství stavíte?

Za to, že se cítím stoprocentním Židem, mohou nacisté a  komunisté. Ti první mě chtěli zlikvidovat v pěti koncentračních táborech a na pochodu smrti, ti druzí mi patřičně připomněli, že jsem Žid.  

 

Jak se vlastně daří rybám? Pořád tolik rybaříte?

Nějak moc mě nechtějí. Rybářů je teď hodně, někde možná víc než ryb. A já už nemám trpělivost sedět hodiny na břehu a čekat. To jdu raději do lesa na hříbky. Když uvidím toho úplně prvního v nové sezóně, přivoním k němu, pohladím a políbím a nechám v lese. Ale jen toho prvního, jak to totiž vždycky dělal Ota s první rybou v sezóně. Také ji vracel řece.

 

O vás třech bratrech se často vypráví jako o vzácném vztahu  lidí, kteří dokázali neuvěřitelné: držet pořád spolu. Čím  myslíte, že to bylo?

Rodina má držet pohromadě. Kde jinde než právě v rodině  můžeme očekávat pochopení, možnost svěřit se. Kde jinde než mezi svými může člověk opět nabrat sílu a nebát se výsměchu a neporozumění. Kdo takový dar nepěstuje, bývá obvykle opuštěný. A kdo je opuštěný, ten bývá často smutný. Podle mého názoru – toho smutku jsme si už my Židé užili víc než dost...

 

Rozmlouvala Zuzana Peterová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

tak trochu o BEJT SIMCHA

 

Někteří odcházejí, jiní zůstávají, noví přicházejí.

Bejt Simcha je tady od toho, aby každému podal pomocnou ruku k návratu domů.

A jestli to “domů“ je ortodoxní, konzervativní, reformní, liberální nebo rekonstruktivní, není podstatné.

 

Asi všichni víme, jak vypadal náboženský, nábožensko kulturní a etnický život v 80. letech v takzvaně socialistickém Československu. Inu, už ani socialisticky ne. “Hurá socialismus“ si alespoň hrál na nadšení a optimismus. Čechoslováci osmdesátých let byli skeptičtí a otrávení. Nedůvěřovali nikomu a ničemu. Místo k Bohu se utíkali k chatám a chalupám. Ona otrávenost a bezradostnost se velmi změnila na podzim r. 1989.

Většina z nás byla nadšena. Zakládali jsme různé nové organizace. Byla jsem u zrodu HAKOACH i u budování první lóže B’nai B’rit v postkomunistické éře naší země. Českou lóži jsem pojmenovala a toto jméno nese dodnes: Renesance. Byla znovu založena Společnost přátel Izraele, tam jsem se podílela na přednáškách. Společnost židovské kultury mne též přitahovala. Jediné, co mne přestávalo přitahovat, byla pražská Židovská obec. Ze všech stran bylo slyšet vzájemné obviňování. Byla cítit snaha o kariéru. Nejčastější věta byla: “To není Žid.“ Tato strašná věta se mi stále protivněji vrývala do vědomí. Při oslavě dne nezávislosti Izraele jsem se v rezidenci izraelského ambasadora seznámila s mladou americkou rabínkou Joan Friedman.

Rabi Friedman mne poučila o judaismu, který s otevřenou a laskavou tváří vítá všechny, kdo mají židovské předky a upřímný zájem o hodnoty judaismu. Něco zcela jiného, než na co si náhle “pražští“ začali křečovitě hrát. Judaismus, který vítá, nikoliv odstrkuje. Takový judaismus, který vítá míšence a pomáhá jim v návratu domů. Judaismus radosti.

A tak jsme v atmosféře nadšení, nedůvěry, hašteření, budování, elitářství i poctivosti začali svoji misi radosti. Obyčejné radosti z toho, že jsme Židé, že můžeme vzdělávat i vzdělávat sebe, že naše radost plyne z hrdosti na příslušnost k tomuto nádhernému národu Tóry ať jsme Židy po maminkách či tatíncích, babičkách či dědečcích.

Nemluvili jsme k hluchým, ale ke ztraceným, začali jsme budovat domov – Dům radosti – Bejt Simcha. Byli naslouchající jen Židé, položidé, čtvrtžidé? Ovšem, že ne. Přicházeli různí mladí, buď s upřímnou snahou o vzdělání, nebo prostě z módy či hledání alternativy. Přicházeli “šalomisté“, které Židovská obec s pohrdáním odmítala. My jsme je vítali rádi. Každý mladý člověk, který se přátelil se židovským společenstvím, byl pro nás vojákem anti-rasismu, protikladem neofašisty. Nevedli jsme je k židovskému životu ani ke konverzi. Jenom jsme je rádi viděli mezi námi. Dnes vidím některé z mladých “šalomistek“ na pražské Židovské obci na kurzu ke konverzi Dr. Diveckého.

Zůstali s námi všichni původní příznivci? Samozřejmě, že ne. To by ani nebylo normální. Mladí lidé hledají různé cesty, a tak někteří ztotožňují svou cestu s Bejt Simcha, jiní ne. Z Honzy Tlustého se stal mašgiach košer restaurací, oženil se s Kateřinou z Ukrajiny a své dítě budou asi vychovávat tradičnějším židovským způsobem. Veroniku Schmiedtovou jsme dovedli ke konverzi u Evropského Bejt Dinu (neortodoxní). Nedávno konvertovala s pomocí rabiho Sidona a Dr. Diveckého znovu u ortodoxního bejt dinu. Eva Feiglová si vzala Larryho z USA, a tak je jim bližší Bejt Praha, který spoluzaložili členové Bejt Simcha s americkými expatrioty Evanem Lazarem a Lisou Frankenberg. Bejt Praha se úplně osamostatnila a její duchovno je spravováno americkými rabíny konzervativního hnutí. Tomáš Bartoň opustil Bejt Simcha a je velmi aktivní v Židovské liberální unii. Andrea Ernyeiová nemá na Bejt Simcha čas. Založila první nezávislou odpolední židovskou školu Bejt Elend a stará se o 33 dětí.

Někteří odcházejí, jiní zůstávají, noví přicházejí. Bejt Simcha je tady od toho, aby každému podal pomocnou ruku k návratu domů. A jestli to “domů“ je ortodoxní, konzervativní, reformní, liberální nebo rekonstruktivní, není podstatné. Všechny jmenované směry jsou zastoupeny rabíny, kteří u nás  vyučují a vedou bohoslužby. Všichni jsme židovská rodina. Bejt Simcha je nezávislá židovská organizace, která se těší podpoře svých členů, The American Joint Distribution Committee, Alan and Hope Family Foundation, World Union for Progressive Judaism, spolupráci se Sochnutem a Bejt Elendem. Díky výše zmíněným jsme vlastníma rukama vybudovali příjemnou modlitebnu a zázemí s knihovnou v Mánesově ulici na pražských Vinohradech.

 

Sylvie Wittmannová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laskavý  posel

 

Ve středu 10. ledna se konala v modlitebně židovské liberální kongregace Bejt Simcha přednáška izraelského rabína Menachema

Ha-Kohena na téma “Židovská identita“.

 

Když organizátoři ohlásili tuto akci, neodolal jsem a přes své zaneprázdnění ten den jsem alespoň na hodinu přišel, abych vyslechl úvod přednášky tohoto významného muže. Rabín, světově uznávaná osobnost, hlásící se k ortodoxii a v Bejt Simcha? Byl jsem vskutku zvědavý.

Zcela zaplněný prostor improvizované přednáškové síně ve sklepení vinohradského činžovního domu navozoval hned od počátku až mysteriózní atmosféru. Do čela místnosti byl uveden seriózně vyhlížející pán, který svůj projev doprovázel bohatou škálou gest. Okamžitě si mne získal svým prohlášením, že celý život bojuje proti extremismu a ignoranci všeho druhu a jako svůj úkol si předsevzal sbližovat všechny Židy i zájemce o konverzi, bez ohledu na rozdíly jejich individuální cesty k judaismu. Takový postoj ortodoxního rabína je jistě velmi neobvyklý a pro situaci v českých obcích  určitě povzbudivý.

Kdysi jsem si o rabínech vytvořil jakousi naivní knižní představu. Byla to představa laskavého, moudrého, vzdělaného a pokud možno i vtipného člověka. Tento obrázek, který jsem  po střetu s realitou uložil kamsi hluboko do svého podvědomí, se náhle začal znovu vynořovat. Přede mnou stál člověk, který po vzoru našich dávných mudrců během svého projevu sahal pro příklady, jimiž by doložil svá tvrzení, tu do Talmudu, tu do Midraše, nebo Kabaly... a vše dokázal srozumitelně vyložit i vyargumentovat. Setkám-li se s velkou osobností, obvykle si uvědomím své meze a možnosti, osobnost rabína Ha-Kohena však ve mně kromě toho vyvolala pocit vděčnosti a synovské pokory. Vůbec při tom nebylo důležité, že naše představy o možnostech praktikování judaismu jsou patrně velmi rozdílné. Ani jednou, za tu hodinku, jsem neměl pocit, že jsem na cizí akci a poslouchám člověka, který mi nemá co říct. Žádná nadutost, přezíravost, nepochopení, nesnášenlivost, arogance, nic z toho, a dokonce jsem se dočkal i vtipu.

Uvědomil jsem si, jak je důležité, kdo judaismus vykládá a jaká je jeho motivace. Na té pak může posluchač postavit svůj zájem a v důvěře hledat a třeba i nastoupit svou vlastní cestu. Snad jednou i v Čechách...

Michal Spevák

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Věřím v děti

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou

 

Paní Eva Erbenová se narodila roku 1930 v Děčíně, od šesti let žila v Praze, od kud byl roku 1941 s rodinou deportována do Terezína a později do Osvětimi. Jako jediná z rodiny válku přežila poté, co se jí podařilo uprchnout z pochodu smrti a nalézt úkryt u české rodiny v Postřekově.

 

V roce 1948 odešla se svým nastávajícím mužem do Izraele, kde žije dodnes. Vychovala dceru a dva syny. Zejména jim a jejich, ale i všem ostatním dětem je věnována autobiografická knížka “Vyprávěj, mámo, jak to bylo“, v níž čistým, dětem srozumitelným jazykem převyprávěla svůj příběh z období holocaustu. Kniha vyšla r. 1988 hebrejsky, později také anglicky a německy. Česky ji v překladu Evy Efratové vydalo v roce 1994 nakladatelství Sefer. Na základě této knížky natočil režisér Pavel Štingl film “O zlém snu“, který česká televize vysílala v listopadu minulého roku. Během zatím poslední pražské návštěvy, jsme paní Evu požádali o rozhovor.

 

Vaše válečné a částečně i předválečné osudy jsou vylíčeny ve zmíněné knížce, ale přece jen, můžete se  těch předválečných dob ještě alespoň letmo dotknout? Jaké jsou to vzpomínky?

Krásné. Život před válkou byl tím nejhezčím, co jsem zažila a vzpomínky na něj se později staly mojí velikou oporou v dobách zlých, protože krásné vzpomínky člověka drží, povzbuzují a pomáhají přežít. Člověk vždycky věří, že to špatné jednou skončí a představuje si pohodu, kterou prožil předtím jako něco, co opět nastane.

Bydlela jsem s rodiči v malé vilce, v Praze, ve Strašnicích, měli jsme auto, jezdili na výlety do okolí Prahy – třeba na Dobříš, do Mělníka nebo do Klánovic. Chodilo se do lesů na borůvky, na houby a pak na závěr výletu třeba někam do cukrárny... Zajímavé je, že si nevzpomínám, že bychom někdy šli na oběd do restaurace. To se tenkrát zkrátka nedělalo, nebylo to zvykem. Jídlo jsme si vždycky vozili s sebou – karbanátky, řízky, chleba, bramborový salát... a někde v přírodě se uspořádal piknik. Z ranějšího dětství, kdy jsme ještě bydleli v Podmoklech, si pamatuji cesty do Stráže pod Rálskem nebo do nádherného česko-sasského Švýcarska a podobně. Jak vidíte vybavuji si samé pěkné věci.

Z té doby mi naštěstí zůstaly fotografie, z nichž si i zpětně dávám dohromady některé naše zážitky a teď po letech si je mohu ověřit. Vracím se na všechna ta místa a těší mě, že jsem mnohá z nich našla skutečně tak, jak existovala v mých vzpomínkách. To je moc příjemné.

 

Není to zároveň ale i příliš bolestné?

Ano, ale dětem, se kterými o tom všem mluvím nejčastěji, vždycky říkám, že hezké vzpomínky jsou ten největší dar v životě, protože ty vám nikdo nikdy nevezme a přitom není nutné žádné místo k jejich uskladnění. Když je potřeba, vytáhnete je z toho správného šuplíku nebo dokonce samy vyskočí a začnou hladit všechny ty rány, které vám život dal. Hodně to pomáhá.

S dětmi mám vůbec výborný kontakt. Věřím v děti a jsem přesvědčená, že správně jednat s dětmi, je ta nejlepší investice. Respektovat je jako malé lidi a ne je ovlivňovat nebo manipulovat.

Já nejsem pedagog, nemám na to žádné zvláštní vzdělání, žádnou “bumážku“ a netvrdím, že bych byla kompetentní, ale na svých vlastních dětech vidím, že má výchova nebyla špatná. Navíc, díky své knížce se už léta setkávám s desítkami dětí ve školách, v Izraeli i tady.

Ptají se na všechno a já je v tom podporuji. Říkám jim, ať se nebojí a klidně se zeptají na cokoli. Vysvětluji, že mi to nevadí, že se neurazím, ani mě to neraní. Mohu povídat o všem, co je zajímá.

Nejčastěji se ptají, jaké to bylo, když mi zemřela maminka. Velice je také zajímá, proč jsme tehdy nic nedělali, proč jsme se nebránili. To je pro dítě, a zvlášť pro izraelské dítě, které je dnes zvyklé na to, že máme silnou armádu a že se musíme umět bránit, těžko pochopitelné. Postupně to ale začínají chápat, vidí celou tu tragédii, celou tu bezvýchodnou situaci, do které jsme se dostali a vidí také, proč je pro nás tak důležité mít vlastní stát.

Vypravuji, jak jsem normálně a ráda chodila do školy, měla tam spoustu kamarádek, jak jsem milovala všechno české a jak mě nikdy ani ve snu nenapadlo, že bych k tomu všemu neměla přirozeně patřit. A najednou mi ukázali, že k tomu nepatřím... Všem těm mým českým přítelkyním se nic nestalo, měly sice těžký život, byla válka atd., ale alespoň je nikam netransportovali a nenaházeli do plynu.

Takže přeze všechno to dobré, co bylo, jakmile člověk jednou něco takového zažije, obavy zůstanou. Když jsem později přišla do jiného stavu, chtěla jsem, aby moje dítě nikdy nemuselo zažít něco takového jako já. Východiskem se stal Izrael.

 

A život v Izraeli? Není i ten plný obav a strachu?

Člověk si nakonec řekne, že to je osud a že nemůže věčně utíkat někam, kde je líp. Konec konců i v tom nejnádhernějším a nejbezpečnějším prostředí vás kdykoli může třeba ranit mrtvice – a žít, je vždycky životu nebezpečná věc. A tak mě nikdy ani nenapadlo, že bych mohla Izrael opustit.

Vždycky jsme si s manželem hrozně přáli mír, který jsme před sebou celá léta viděli jako tu nejzářivější hvězdu a který se nám teď opět, bohužel, zřejmě na dlouho vzdálil. Je hrozné, že jako stát máme k vyjednávání takové partnery a že i mezi námi jsou fanatici.

 

Co s takovou neblahou situací, jako je právě ta dnešní?

Situace je spletitá. Vláda kdysi obsadila určitá území, aby měla co vyměnit za mír. Počítalo se s tím, že je jednou vrátíme. Chtěli jsme malý, ale bezpečný Izrael, žijící v míru. Ale členové a příznivci pravicových a především náboženských stran teď tahle území prohlašují za nedělitelnou součást Izraele, dokonce za posvátná místa. Jsou to lidé, míním především ty ultraortodoxní, kteří podle mého soudu pro stát nic nedělají, nechodí na vojnu a podobně, jen přispívají ke vší té hrůze.

Do Izraele v posledních letech přišla silná emigrační vlna z Ruska, všichni okamžitě dostali volební právo a protože, když se řekne levice, vidí většina z nich hned socialismus, Stalina atd., volí, aniž by pořádně rozuměli situaci, vesměs pravici. Na obsazených územích se zase usazují ortodoxní Židé z Ameriky.

Politika všech těchto lidí, to není ten Izrael, co my jsme si představovali a mě z toho bolí srdce. Nejde ovšem o mě, já už to vždycky nějak doklepu, ale co moje děti a vnuci? Člověk nešel do Izraele proto, aby vybudoval nějaký fundamentalistický stát, který budou řídit fanatici a radikálové.

Nezdá se vám někdy, podle všemožných titulků a zpráv světových tiskových agentur a nejrůznějších médií soudě, že Izrael cosi zanedbal ve své propagandě?

Ano, my máme hroznou propagandu anebo vůbec žádnou. Arabové mají tyhle záležitosti perfektně propracované a zorganizované, umějí výborně anglicky a vynakládají tím směrem spousty peněz. Mnozí naši lidé umějí anglicky jenom jakž takž,  na úrovni gymnázia a často zastávají názor, že na propagandu je škoda peněz.

Typickým mediálním obrazem situace v Izraeli pak je izraelská střelba do arabských dětí. Že se mezi těmi dětmi vždy pohybují ozbrojení arabští provokatéři, to už nikoho nezajímá. Ani to, proč vůbec Arabové posílají děti válčit. Jenomže na tomhle náboženství, na islámu, je strašné, že nemá vůbec žádnou úctu před životem. Naopak, kdo padne ve válce za svatou věc, přijde rovnou do království božího.

Oni si ti jejich mužští myslí, že tam na ně čeká sedmdesát krásných žen, které je budou hladit a laskat, tak proč by se báli umřít? Co to proboha je za člověka, který se obalí dynamitem, jde na tržiště, vyhodí se do vzduchu a vezme s sebou spoustu nevinných lidí. Jak se proti něčemu takovému vůbec dá bojovat?

Ale abych se vrátila k tématu – izraelská propaganda je zanedbaná, vydává se na ni málo peněz a to je samozřejmě chyba, protože právě na tomto poli se dnes vyhrávají mnohé politické bitvy.

Taková situace navíc určitě skrývá nejedno potenciální nebezpečí. Mám na mysli například to, že budou-li lidem o pozicích Izraele v tomto konfliktu neustále servírovány pouze negativní, mnohdy silně jednostranné zprávy, může to i u těch nezaujatých a většinou lhostejných, postupem času vyvolat, byť třeba jen podvědomé antisemitské, respektive antiizraelské postoje.

Já si ovšem myslím, že podobně bohužel mnohdy působí i chování zdejší Pražské židovské obce, způsob jakým české Židy reprezentuje. Karol Sidon je mi jako člověk sympatický a mám ho moc ráda i jako spisovatele, ale jakmile něco napíše z pozice rabína, je to katastrofa. Myslím si, že dělá zbytečnou nevůli a že některými svými postoji potažmo vlastně napomáhá k šíření antisemitismu.

Kolikrát si představuji, co by se stalo, kdyby náhle ožili všichni ti lidé, jejichž jména jsou napsána na stěnách Pinkasovy synagogy, a objevili se v Praze. Co by asi dnešní podobě Pražské židovské obce řekli? Myslím, že by se jim moc nelíbila.

Já sama jsem se přihlásila do Děčínské židovské obce, nejen proto, že jsem se v Děčíně narodila, ale také proto, že s tou pražskou nechci mít nic společného. Člověk přece může být Židem mnoha způsoby, nemusí nutně líbat mezuzu a modlit se. Židem mohu být způsobem života, vnímání, myšlení a celoživotními názory.

 

A vy? Jste věřící?

Ne, nejsem. Respektuji mnohá náboženství, nejen judaismus, například i křesťanství, nemám ráda úzkoprsost, ale věřící nejsem. Nemohu. Kde byl Bůh, když jsme byli v Osvětimi? Dnešní teologové říkají, že se tehdy odehrálo něco jako zatmění Boha, že i Bůh byl přemožen. A že byl s námi v Osvětimi a modlil se za nás. Mně to tedy moc nepomohlo.

 

Vraťme se ještě k Izraeli... Pro lidi, přišedší na konci čtyřicátých let z někdejšího Československa, musely být začátky dost těžké. Nikdy jste svého rozhodnutí nelitovala?

Příchod do Izraele pro nás v roce 1948 znamenal naprosto drastickou změnu podmínek. Jiné podnebí, jiní lidé, jiná řeč, jiné zvyky... Zpočátku jsme bydleli v Tel Avivu, v jediné pronajaté místnosti. Tam se nám také narodila dcera. Když už to provizórium nešlo dál snášet, přijal můj muž, inženýr, místo v továrně na zpracování a rozvody vodovodního potrubí. Hlavním důvodem  bylo, že továrna k tomu místu nabízela malý dřevěný domek v Negevu. Odstěhovali jsme se tam. Negev je na samém okraji pouště, taková brána do pouště – vedro, všude písek, žádné stromy... Narodilo se nám další dítě a já časem začala pracovat jako ošetřovatelka.

Lidé, kteří tu žili, samozřejmě neuměli česky, většinou ani nebyli z Evropy, spíš z arabských zemí, ale všichni jsme měli stejný cíl – postavit tu zemi na nohy. Když se konečně podařilo přivést do té oblasti vodu, byla to veliká sláva, úplný svátek. Na místo, kde voda začala tryskat ze země, se všichni šli podívat jako na zázrak. Pak vznikla první pole, sázelo se... Země najednou dýchala a kvetla. Dodnes mě hřeje vědomí, že jsme se toho všeho zúčastnili jako alespoň malý článek dlouhého řetězu.

Teď již mnoho let žijeme v Ašhkelonu, ve svém domě, ale dlouhou dobu jsme neměli vůbec nic. Kdysi jsem celé těhotenství prochodila v jedněch krátkých kalhotách, u kterých jsem si, podle toho jak mi rostlo bříško, po straně povolovala spínací špendlík.

Jenomže to nebylo podstatné. Důležité je, že to byl život naplno žitý, život, který měl smysl.

Jediné, co kazí moji pohodu, je současná politická situace. Jinak, rodina a vše ostatní je bohudíky v pořádku. Když si pomyslím, že jsme přišli dva a už je nás dvacet...To přece vůbec není špatné, ne?

Děkuji vám za rozhovor.

 

ptala se Irena Dousková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jeruzalémský chrám a Česká televize

 

Týden po skončení Chanuky, tedy v pátek 5. ledna, jsme mohli v židovském kalendáři nalézt další významný den – 10. tevet. Stejně jako Chanuka připomíná historickou událost, tentokrát ale trochu jiného rázu a hlavně s jiným koncem. V tento den totiž v roce 586 před občanským letopočtem začalo obléhání Jeruzaléma vojsky babylonského krále Nebukadnezara. Ten využil nejednoty a roztříštěnosti židovského národa – izraelské království tehdy již neexistovalo, deset židovských kmenů bylo nenávratně ztraceno a ani ty dva zbývající se nebyly schopny dohodnout na dodržování základních pravidel.

Obléhání skončilo o několik měsíců později, přesněji 9. avu (červenec či srpen), zbořením prvního jeruzalémského chrámu a vyhnáním Židů z Judského království do babylonské diaspory. Tím vlastně začala nová kapitola našich dějin, protože ač se většina Židů mohla po relativně krátké době 70 let vrátit, starověký židovský stát již nikdy nebyl zcela nezávislý, a v roce 70 občanského letopočtu úplně zanikl. V této druhé diaspoře žijeme dodnes. V dobách, kdy se kodifikoval židovský zákon, pak učenci vyhlásili na paměť začátku obléhání Jeruzaléma půst.

Židovská tradice zná pojem Jahrzeit. Ten označuje výroční den úmrtí zemřelého, kdy je za něj v synagoze odříkávána pamětní modlitba. Po skončení druhé světové války a Šoa však vyvstal nebývalý problém – najednou nebylo možno určit v případě milionů zesnulých den jejich úmrtí, nezřídka pak ani jejich jména. Pováleční kodifikátoři se shodli na tom, že všeobecná pamětní modlitba pro všechny tyto Židy bude odříkávána právě 10. tevetu. Možná, že v tom spatřovali určitý symbol – tato modlitba bude odříkávána v den, kdy před mnoha lety vlastně všechno začalo – tak, aby si i dnešní generace Židů uvědomovaly, že síla národa je v jeho semknutí a nikoli v roztříštění na mnoho znesvářených skupin.

Již více než dva týdny máme možnost sledovat události kolem dění v České televizi. Nechme nyní stranou hodnocení, na čí straně v tomto sporu stojí spravedlnost či zákon. Co mě na celé věci zaujalo snad nejvíce je fakt, že na podporu původně asi dvaceti redaktorů vstoupilo do stávky více než dva tisíce zaměstnanců této instituce. Zajisté jsou mezi nimi příslušníci všech společenských vrstev a příznivci všech politických stran. Bez ohledu na možná rizika se ale dokázali semknout a svůj protest dát zcela veřejně najevo. I když valné většině z nich předtím nehrozilo prakticky vůbec nic.

Doufejme společně, že ve chvíli, kdy se naše pražská, česká či světová, ortodoxní či liberální židovská pospolitost dostane do situace, kdy bude cítit, že něco není v pořádku, dokáže vystoupit podobně semknutě a navenek jednotně. Jen tak totiž dokážeme, že jsme stále ještě tady.

 

Jakub Šváb

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Židovská Morava

 

“Obávám se, že autoři výstavy neměli příliš jasno v tom, komu je výstava vlastně určena...“

 

Rozsáhlý projekt Židovská Morava – Židovské Brno, který začal v loňském roce, pokračuje i letos. Jeho součástí jsou nejrůznější přednášky, koncerty, sympozia a další akce. Projekt  má poměrně velkou mediální podporu a záštitu nad ním převzala izraelská velvyslankyně Erella Hadar a vrchní zemský a pražský rabín Efraim Karol Sidon, podpořilo jej i mnoho dalších institucí a jedinců. Jedním z pilířů tohoto projektu je výstava Židovská Morava, Slezsko – Židovské Brno, která byla zahájena v prosinci a potrvá do 11. února 2001.

Ve vstupní hale brněnského Domu umění vás vítá velká stylizovaná menora (dílo Otmara Olivy) a první dojem po vstupu do expozice je velice dobrý. Záhy si však začnete připadat jako ve vědeckofantastickém filmu, jehož hrdinové nastoupí cestu do minulosti strojem času. V tomto případě je však na stroji závada a ten pak bláznivě skáče z místa na místo, z epochy do epochy. Na ukázku: po informační tabuli, uvádějící stručnou historii moravských Židů a mapě židovského osídlení následuje tablo Spolkového židovského reformního reálného gymnázia z období protektorátu, dále tabule Moravští Židé v Izraeli, Genocida moravských Židů, Rabínské osobnosti Moravy. Ve vitrínách najdete Tóru, mezuzy a pečetidla z různých období, vedle nich předměty z terezínského ghetta. Od počátku je bohužel zřejmé, že výstava postrádá jakoukoliv koncepci. Chvílemi to vypadá jako v muzeu kuriozit: láhev od Slivovice (rok 1811, na výstavě se ocitla zřejmě proto, že byla vyrobena boskovickou firmou Hermann Ungar), cestovní příbor židovského obchodního cestujícího z počátku 20. století, střelecký terč “Pronásledovaný Žid“ z roku 1747. Vše doprovázeno jednoduchými popisky, bez bližšího vysvětlení. U posledně jmenovaného exponátu mi taková prezentace připadá snad i nebezpečná – vystavit terč v podobě Žida bez vysvětlení, jako by existence takového předmětu byla naprosto normální a předmět byl dokonce hoden vystavování...

Obávám se, že autoři výstavy neměli příliš jasno v tom, komu je výstava vlastně určena. Je-li určena odborníkům, Židům a lidem, kteří k nim mají blízko a o problematice již něco vědí, pak by byla absence základních informací a vysvětlení snad přijatelná. To však lze u široce inzerované (a téměř dva měsíce trvající výstavy) předpokládat jen těžko. Domnívám se proto, že výstava byla určena široké veřejnosti a v tom případě je její informační hodnota velmi nízká. Výstavu jistě navštívilo mnoho lidí, kteří jsou obecně kulturně vzdělaní a mají zájem o historii, neorientují se však v židovských zvycích a svátcích. Jak ovšem takový člověk ocení vystavené mezuzy, tfilin či lulav, pokud mu zůstává utajen jejich smysl? Více prostoru by podle mého názoru mělo být věnováno i současnosti moravských Židů, aby návštěvník neměl pocit, že prochází muzeem dávno zaniklé civilizace.

Patrná byla rovněž bezradnost při rozhodování co vlastně patří do “židovské Moravy“? Jasně ji ilustruje výběr obrazů, které procházejí celou expozicí. Najdete zde obrazy, jejichž námět nemá s židovstvím nic společného, jejichž autory jsou však židovští malíři z Moravy. To lze přijmout, zvlášť pokud je obraz doprovázen alespoň krátkou biografickou informací o autorovi. Co si však myslet o zařazení vlámských mistrů 17. století a jejich biblických výjevů? Zde je snaha vidět souvislost s moravskými Židy již poněkud křečovitá (nemluvě o obrazu moravského malíře 15. století “Simeon s Ježíškem“). Vyzvednout lze naopak tabule věnované  židovskému osídlení Moravy, architektonické a urbanistické plány. Dobrá je rovněž práce Pavla Diase, jehož fotografie skutečně podrobně mapují současný stav moravských židovských památek.

Tak tedy závěrem: na výstavě lze jistě najít mnoho zajímavého a pozitivem je rozhodně již samotná její existence. Je však velká škoda, že tato příležitost nebyla zužitkována lépe, a že spousta dobrých úmyslů a snahy přichází vniveč vinou slabší realizace. Jako příklad jisté nedotaženosti celé věci jednu poznámku. Již předloni se mi dostaly do rukou propagační materiály celého projektu Židovská Morava – Židovské Brno. Velmi pěkně graficky zpracované, barevně vytištěné na kvalitním kartonu. Na titulní straně je hebrejský citát rabiho Nachmana z Braslav (který ostatně vévodí i brněnské instalaci): “Ztratit naději je jako ztratit svobodu, jako ztratit své já.“ Vaše nadšení nad kvalitou předloženého materiálu ochladne, pokud náhodou patříte k těm “nešťastníkům“, kteří ovládají hebrejštinu. Šest (!) chyb v tomto nepříliš dlouhém citátu je skutečně trochu moc.

Nicméně, jak vybízí motto výstavy – neztrácejme naději a doufejme, že brněnská akce je jen prvním a nikoliv posledním pokusem představit židovskou kulturu a historii širší (a to zejména mimopražské) kulturní veřejnosti.

 

Kateřina Jelínková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Současné i věčné...

 

Ve středu, 10. ledna, byl hostem Židovského liberálního klubu pan Dr. Miloš Pojar, ředitel Vzdělávacího a kulturního centra židovkého muzea Praha. Jeho přednáška měla název “Současné problémy Izraele“.

 

Samozřejmě jsem si nenechal ujít přednášku a besedu s člověkem, který stál u zrodu nových, polistopadových, vztahů se zemí, která pro nás tolik znamená …

            Již v úvodním slově, které tentokrát bylo o něco delší než obvykle bývá, se Dr. Pojarovi podařilo shrnout a roztřídit základní okruhy problémů, které stojí v cestě mírovému procesu na blízkém východě. Jako zkušený diplomat pak v kontextu historického vývoje osvětlil další aspekty současného stavu – například vztahy Izraele s okolními státy i se světovými velmocemi. Ocenil jsem také vyváženost informací. Pan doktor Pojar neváhal upozornit ani na problémy arabského obyvatelstva tohoto regiónu a na pozice, z nichž při hodnocení celé situace, vychází ono. Míra  pochopení a empatie svědčí o serióznosti jeho přístupu k tomuto tématu.

Rovněž diskuse, týkající se například politického systému Izraele, problému emigračních vln, ekonomiky a mnoha dalších, někdy i zdánlivě okrajových témat, souvisejících s mírovým procesem, byla bohatá. Účastníky zejména zajímaly možnosti dalšího vývoje a směřování Izraele, který i vzhledem k nadcházejícím volbám zůstává nejistý.  Co však kdy bylo jistého, v novodobých dějinách tohoto mladého státu?

 

Při odchodu, jsem si představoval krásnou dobu, kdy se sejdeme k roztomilému problému, který nastal v izraelské veřejnoprávní televizi, kde redaktoři zpravodajství odmítli poslouchat jmenovaného ředitele…

 

Michal Spevák

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Synagogální obec

 

1. Úvod

Židovské obce již od raných pobiblických časů nábožensky spočívaly na synagoze. Toto slovo znamenající v řečtině “dům setkávání“ symbolizuje podstatný rys obce – nejedná se jen o místo modlitby nebo jiné formy uctívání, ale i o místo setkávání, studia, činu. Chrám byl v hebrejštině znám jako Bejt Mikdaš – Dům svatosti, zatímco synagoga se nazývá Bejt Kneset – Dům shromáždění, Bejt Ha-tfila – Dům modlitby, Bejt Midraš – Dům pro studium. Všechna  tato jména poukazují na společnou aktivitu. Vzpomeňme, že i studium je společná, nejen individuální činnost, sdílení zdrojů, společná cesta za správnými věcmi. Zatímco vědci mohou diskutovat o přesném počátku a historii synagogy jako instituce, pro nás je nyní důležité vidět výsledky tohoto vývoje a srovnat je s tím, co víme o jiných formách náboženské organizace komunity.

2. Vybavení a aktivity

Jeden židovský pedagog (Clive Lawton), když ukazuje skupinám ne-Židů zajímajících se o judaismus “typickou synagogu“, začíná  dvěma nejdůležitějšími (protože nejméně očekávanými) zařízeními – nástěnkou a toaletou. Proč?

Nástěnka ukazuje aktivity obce nad rámec bohoslužeb. Pořadník služeb u vchodu nebo kiduše, zprávy ze skupin mládeže, oznámení o vyučování a přednáškách, inzeráty na dobročinné sbírky atd. Podle nástěnky si lze udělat dobrou představu o dění v  komunitě (stejně jako o tom, co postrádá) a je to dobrá příležitost pro vysvětlení těmto návštěvníkům, co bereme jako dané, že se v “židovském místě pro bohoslužbu“ jedná o víc než o samotný rituál.

Potom toalety... protože budova disponující takovým zařízením současně sděluje, že jej potřebuje, že v ní lidé pobývají delší dobu, že se potřebují občerstvit, že nežijí jen v sousedství atd. Jen málo kostelů má toalety! Takovéto mundánní aspekty jsou ponechány mimo zdi kostela, pokud jsou vůbec. V judaismu není v tomto ohledu žádný odstup mezi “světským“ a “svatým“. 

3. Svatá nebo světská?

Otázka je ve skutečnosti spíše umělá. V minulých staletích by se nad ní pozastavilo jen málo Židů.

Synagoga pro ně byla budova (nebo místnost), kam se chodili modlit, když mohli a kam chodili studovat. V některých obcích sloužila i jako noclehárna pro poutníky nebo byla půdou pro malou ješivu. Lidé zde mohli jíst, pít, kouřit (kromě šabatu) a chovat se jako v nějakém klubu. Některé byly malé a chudé – odrážející členstvo obce, jiné měly solidní, ozdobné budovy, rovněž odrážející své prosperující členy. Některé byly postaveny natrvalo (i když historie někdy rozhodla jinak), jiné sloužily jako dočasné, postavené malými skupinami přistěhovalců, dělníků, uprchlíků nebo evakuovaných lidí.

4. Základ a organizace

Klíčová myšlenka, kterou musíme mít při úvahách o organizaci synagogy na paměti je, nic takového není. Není žádný farní systém, ani nejsou žádné geografické hranice území, kde synagogy mohou nebo nesmí být založeny, alespoň ne dány Židy! V minulosti byly učiněny pokusy o ustavení takových pravidel a hranic a všechny vedly ke katastrofě. V 19. století se představitelé Bevis Marks Synagogue v Londýně pokoušeli zabránit založení další obce uvnitř jisté vzdálenosti od své budovy,  aby zabránili soupeření. Výsledkem bylo roztržení komunity a její rozpad. Není nic, co by odradilo skupinu Židů od založení jejich vlastní synagogy, kdekoli chtějí. Stávalo se, že se v jedné budově nacházelo více “synagog“ několika malých komunit. Během historie se vůdčí židovské osobnosti marně snažily prosadit určitou jednotnou formu. Je možno použít jisté sankce jako odepření udělit kongregaci právo uzavírat sňatky nebo určitou rabínskou autoritu, ale i to závisí na místních zákonech, které v Anglii vydává centralizovanější struktura než v Americe.

            Jak  to může být tak snadné? Protože judaismus připouští absenci prostředníků mezi Židem a Bohem, není žádná ústřední autorita, která může nařizovat, kdy, kde a jak se má Žid modlit. (Chrám v Jeruzalémě byl jedním takovým pokusem centralizovat a řídit celou věc, ale to je důvodem, proč, v souladu s jedním náhledem, se jako protiklad vyvinula synagogální struktura!) Pokud si skupina Židů pronajme společnou místnost, stává se z ní synagoga. I když byly takové věci jako formální “zasvěcovací bohoslužba“, jsou skutečně umělým zavádějícím označením. Budova se nestává “svatou“, je určena ke zvláštnímu účelu a její určení je symbolizováno slavnostním vnesením Sefer Tóra (svitku Tóry). Od  tohoto okamžiku je místnost nebo budova “zasvěcena“ ke službě Tóry v nejširším smyslu slova.

            Jelikož nejsou žádní biskupové nebo něco takového,  obec se organizovala na principech zákona, spolu s obecní strukturou. (V mnoha obcích existuje určitá forma demokratické spoluúčasti členů nebo plátců, i když má často více formální než skutečnou podobu.) Volení hodnostáři vybírají příspěvky od dalších Židů přejících si připojit se ke komunitě – často ve formě “pronájmu sedadla“ s cenou závislou na jeho umístění. Prodávají nebo se starají o nabývání rituálních nezbytností a náležitostí, hřbitovů, lázní apod. Zaměstnávají, tam kde je to nutné, na plný nebo částečný úvazek učitele, řezníka, uklízečku nebo jinou potřebnou pracovní sílu. Každá obec fungovala jako nezávislá samosprávná, samoregulující spolupracující společnost. Z prostředků obce se hradí učitel dětí, vytápění, svatby pro osiřelé dívky, pohřby pro nemajetné, strava a podpora pro uprchlíky ... výčet může pokračovat, nicméně uvedené činnosti se považují za důležité funkce komunity, souběžně s bohoslužbou.

5. Finance

Jak již bylo uvedeno výše, obec vybírala od svých členů příspěvky. Sedadla se pronajímala (ta nejlépe umístěná byla nejdražší). V minulosti se používaly i jiné formy daní a některé přetrvávají dodnes, např. dávka na košer stravu, “prodej“ nebo “aukce“ určité pocty během bohoslužby (praxe známá v jidiš jako šnodering z hebrejského She nodeh – “kdo nabídne“), pokuty pro členy, kteří porušili obecní zákony, poplatky za náhrobní kameny, zvláštní daně na pokrytí nečekaných událostí atd. Každá obec jako nezávislá entita měla za účelem vybírání a vyplácení příspěvků svého vlastního pokladníka.

Dnes jsou hlavním zdrojem příjmů synagog našeho typu příspěvky členů a dary členů – my opravdu nemůžeme ukládat pokuty!

6. Národní organizace

I když mají synagogy co největší nezávislost, našly v průběhu let užitečnost vzájemného spojení za určitými účely, čímž mohlo být dosaženo rovnoměrného rozložení finančních nákladů, někdy ovšem na úkor této nezávislosti. V Anglii máme  např. Spojenou synagogu (The United Synagogue) hlavně v oblasti Londýna a hrabství Home, ale její vrchní rabín požívá národní autority. Další jsou Federace synagog (severní a východní Londýn), Reformní synagogy Velké Británie, Unie liberálních a progresivních synagog, Adat Israel a četná menší seskupení nebo naprosto nezávislé komunity se svými vlastními pravidly, zaměstnávající své vlastní rabíny.

7. Závěr

Tato struktura dělá synagogální život velmi pružný, skoro se jedná o klasické “buňkové“ schéma za cenu chybějící ústřední vedoucí autority nebo disciplíny. Na každého člena je tím zároveň vložena velká zodpovědnost. Jeho hlas, přítomnost nebo činnost může komunitu značně ovlivnit. Není možno se vždy spolehnout “na někoho jiného“, kdo zaplatí účet nebo udělá práci.

 

překlad z knihy “Jewish by Choice“ -  Tomáš Bartoň