Přejeme vám všem

Šana Tova 5781!  Ksívó Vachasimó Tauvó!

 Mnoho zdraví a štěstí v novém židovském roce 5781! 

Kéž by Tě nebeští písaři zapsali do Knihy života,

a kéž by Bůh jejich zápis svým jménem

a svou pečetí potvrdil!

 

Věříme, že ti z vás, kteří se nebudou mít možnost zúčastnit svátečních setkání ŽLU nebo Ec Chajim, prožijí Vysoké svátky v blízkých židovských obcích, kde budou jistě vlídně přijati, nebo si tyto svátky připomenou ve svých rodinách či v kruhu dobrých přátel.

 
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR
www.zlu.cz 

 

Ec chajim

Rabínské poselství k novému roku 5781

 
 
Vážení a milí přátelé,
 
obracím se na Vás dva dny po své rabínské ordinaci, která se konala v nádherných prostorách berlínské Synagogy Rykestraße. Jsem velmi vděčný Vám všem, kteří jste mě podpořili na dlouhé cestě vedoucí k tomuto cíli a zároveň novému začátku, který pro mě symbolizuje práce rabína pro české židovské komunity.
 
Jako své rabínské motto jsem si zvolil následující citát z proroka Izajáše: "Mír a zdar dalekému i blízkému, řekl Věčný.“ (Izajáš 57:19) Nad významem tohoto verše jsem začal přemýšlet jako malý chlapec, když jsem procházel kolem Smíchovské synagogy v Praze, na jejíž fasádě se objevuje v češtině i hebrejštině. Pochopil jsem ho však až ve chvíli, když jsem dočetl knihu Židovská tragédie – poslední dějství od velkého českého rabína Dr. Richarda Federa (1875–1970), zichrono livracha, který tento verš cituje na samém konci knihy. Vykládá ho jako naději v lepší a mírumilovný svět, ve kterém fyzická ani duševní vzdálenost nerozděluje, ale spojuje, ve kterém lidské bytosti jednají se svými bližními s láskou a respektem bez ohledu na vzdálenost mezi nimi. Když se podívám na současný svět, cítím, jak moc jsou tato slova naděje stále relevantní. 
 
Jedna z modliteb mluví o Roš ha-šana, židovském Novém roce, jako o jom harat olam neboli dnu, ve kterém se narodil svět. A vskutku Roš ha-šana odpovídá šestému dni stvoření, ve kterém Bůh stvořil první lidskou bytost a vdechnul do ní životní sílu. Každé Roš ha-šana je tedy symbolicky dnem narozenin celého lidstva, který nám dává příležitost přemýšlet nad tím, jací bychom měli být jako lidé, abychom splnili náš úkol zde na zemi.  V této souvislosti se mi vybavuje úryvek z loňské novoroční promluvy paní Ruth Hálové, zichrona livracha, která nás bohužel opustila 28. dubna 2020: „Bůh nás miluje a stvořil nás z lásky a pro lásku. Z toho přirozeně vyplývá, že naší pravou podstatou je láska. Tak prosté a jednoduché to celé naše komplikované žití vlastně je.“ Slovo láska se často objevuje v nejrůznějších významech, které jsou občas matoucí, ale v kontextu stvoření člověka ho chápu jednoznačně jako potřebu nebýt sám, potřebu sdílet s někým, koho můžeme oslovit jako „Ty“. Jestliže Bůh stvořil člověka, protože zatoužil sdílet, úkolem každé lidské bytosti je rozpoznat to samé: „Není dobré, aby byl člověk sám.“ (Genesis 2:18) To nás přivádí zpět k poselství proroka Izajáše, který mluví o významu našeho vztahu k ostatním. Je jasné, že příští týdny a měsíce přinesou složité výzvy. Můžeme je zvládnout jen tehdy, pokud jim budeme čelit společně a pokud budeme myslet na druhé. Toto je poselství blížícího se Roš ha-šana.
 
Vážení a milí přátelé, srdečně Vás zvu na slavnostní otevření naší synagogy a do nového židovského roku 5781 bych Vám rád popřál mír a zdar, zdraví, naději a houževnatost. Ať jste všichni zapsáni a zapečetěni do knihy života k dobrému a sladkému novému roku.
 
Šana tova u’metuka! Váš rabín David Maxa.
 
 

ŘÍJNOVÉ ON-LINE AKCE: 


Pátek 9. října 2020, 18 hod.

On-line kabalat šabat

s rabínem Davidem Maxou.


Sobota 10. října 2020, 19 hod.

On-line šiur k Simchat Tora

Radost v čase nejistoty

s rabínem Davidem Maxou.


Neděle 11. října 2020, 15 hod.

Panelová diskuse stánku míru:

Radost a humor z víry

v židovské, křesťanské

a muslimské perspektivě

s rabínem Davidem Maxou,

farářem Mikulášem Vymětalem

a p. Kristianem Dembickým.

Moderuje dr. Robert Řehák.


Pátek 16. října 2020, 17 hod.

On-line kabalat šabat

s Židovskou obcí Liberec

s rabínem Davidem Maxou.


Sobota 17. října 2020, 10:30 hod.

On-line šacharit

s Židovskou obcí Liberec

s rabínem Davidem Maxou.


Středa 28. října 2020, 19 hod.

On-line šiur Má Tóra vůni?

s rabínkou Anitou Kantor.

Odkaz: zde


Pátek 30. října 2020, 16:30 hod.

On-line studium

týdenního oddílu Tóry

s rabínem Davidem Maxou.

Odkaz: zde


Pátek 30. října 2020, 18:30 hod.

On-line kabalat šabat

s rabínem Davidem Maxou.

Odkaz: zde


Sobota 31. října 2020, 18 hod.

On-line havdala

s rabínem Davidem Maxou.

Odkaz: zde

 

Ec chajim nás pozvala na

 

ON-LINE JOM KIPUR

 

s rabínem Davidem Maxou

 

 

 

Milí přátelé,

kantorka ŽLU a ŽO v Liberci

Hannah Maxová

vás srdečně pozvala

v neděli 27. 9. 2020 od 17 hodin

do synagogy v Liberci, Rumjancevova 1362,

kde povede bohoslužbu Kol nidrej

k zahájení svátku

 

 

Vážení a milí přátelé,

nový židovský rok 5781 je zde

a s ním Vysoké svátky.

K bohoslužbě

 

ROŠ HA-ŠANA

 

(předvečer letos připadl na 18. 9. 2020)

a ke společenskému setkání ŽLU

a milých hostů z jiných komunit

jsme byli srdečně zváni

v sobotu 19. září 2020 od 18:00 hod.

do nově otevřené synagogy Ec Chajim

v 1. patře budovy v Jindřišské 27, Praha 1

 

 

Bohoslužbu vedla a drašu proslovila kantorka ŽLU Hannah Maxová

 

Přejeme vám všem dobrý a sladký nový rok 5781!

 

Ec chajim

 

Otevření nové synagogy v Praze

se uskutečnilo 15. září 2020.

 

 

Naši členové a přátelé se shromáždili, aby si před připevněním mezuzy na dveře synagogy naším rabínem Davidem Maxou užili krátký recitál harfenistky Pavly Jahodové-Vondráčkové a její dcery Eliany, která ji doprovodila na flétnu, a poslechli si blahopřejné zdravice několika vzácných hostů včetně Jeho Excelence Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České republice, Jeho Excelence Hanse-Petera Hinrichsena, vyslance Spolkové republiky Německo v České republice, Jeho Excelence Dr. Roberta Řeháka, zvláštního zmocněnce pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání z Ministerstva zahraničních věcí České republiky, profesora Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy v Praze, Ing. Mariany Čapkové, zastupitelky Magistrátu hl. m. Prahy, a Dr. Tomášek Krause, tajemníka Federace židovských obcí v České republice. Velké poděkování patří všem našim členům, přátelům a podporovatelům, bez jejichž pomoci by se včerejší otevření nemohlo konat - všem, kteří nás podporují darováním finančního příspěvku či svého času. Jste to vy, kteří tvoříte naši budoucnost! 

 


ZÁŘIJOVÉ AKCE: 


Sobota 5. září 2020, 21 hod.

On-line havdala

se zajímavým hostem.


Sobota 12. září 2020, 21 hod.

On-line havdala

se zajímavým hostem.


Úterý 15. září 2020, 18 hod.

Slavnostní umístění mezuzy

na dveře nové synagogy Ec chajim


Pátek 18. září 2020, 18 hod.

Roš Hašana a šabat ma'ariv

s ŽO Liberec s rabínem Davidem Maxou

v Nové synagoze v Liberci.


Sobota 19. září 2020, 10:30 hod.

Roš Hašana a šabat šachrit a musaf

s ŽO Liberec s rabínem Davidem Maxou

v Nové synagoze v Liberci.


Neděle 27. září 2020, 18 hod.

Jom kipur (kol nidre)

s rabínem Davidem Maxou


Pondělí 28. září 2020, 10 hod.

Jom kipur (šachrit a musaf)

s rabínem Davidem Maxou


Pondělí 28. září 2020, 16:30 hod.

Studium knihy Jonáš

s rabínkou Anitou Kantor

(v angličtině s českým překladem). 


Pondělí 28. září 2020, 18 hod.

Jom kipur

(jizkor, ne'ila, přerušení půstu)

s rabínem Davidem Maxou

 

 

Obnovený Židovský sportovní klub ŽSK HAGIBOR

a ŽLU v ČR s finanční podporou

Nadačního fondu obětem holocaustu NFOH

společně připravily a uspořádali

jubilejní 20. ročník tradiční, vzpomínkové

a sportovní akce, cyklistické

 

 

"CESTY KE SVOBODĚ"

 

 

Terezín - Praha

 

Vzhledem k danému termínu Sportovních her Hakoach,

které se budou konat v Brně ve dnech 11.-13. 9. 2020,

bylo datum letošní akce změněno na sobotu 5. září 2020.

 

 

 

Židovský sportovní klub Hagibor a ŽLU v ČR

 srdečně pozvali své členy a přátele na

 

KABALAT ŠABAT

 

vedenou kantorkou ŽLU

Hannah Maxovou

 

 

v pátek 21. srpna 2020 od 19 hod.

 v krásně obnovené historické synagoze v obci Úštěk.

 

Ec chajim

pražská progresivní židovská komunita

s podporou Evropské unie progresivního judaismu

 vás pozvala na

 

KABALAT ŠABAT

 

A ŠABATOVOU VEČEŘI

 

V KOŠER RESTAURACI

 

KING SOLOMON

 

 v Široké ul. 8, Praha 1

 v pátek 10. července 2020 od 18:30

 s rabínem Davidem Maxou.

 

 

Milí přátelé,

v pátek 5. června 2020

jsme společně oslavili

 

KABALAT ŠABAT

 

v prostorách ŽLU.

 

 

ŽSK HAGIBOR připravil a uspořádal

v sobotu 30. května 2020

 

TRADIČNÍ

 

CYKLISTICKÝ VÝLET

 

 

 

Tentokrát po trase: Výtoň, Podolí, Braník, Krč, Chodov, Háje, Petrovice, Hostivař, Záběhlice, Michle, Nusle, Vršovice a zpět na Výtoň. Sraz byl v sobotu 30. 5. 2020 v 10:00 pod železničním mostem na Výtoni. 

 

 

Vážení a milí přátelé,

jsme velmi rádi, že po téměř třech měsících sociální izolace

jsme vás mohli pozvat

na první osobní setkání pod širým nebem. 

Tato společenská akce ŽLU se konala

v pátek 29. května 2020 od 18 hod.

K setkání v tento den byly hned tři důvody:

 

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŽLU

 

SVÁTEK ŠAVUOT

 

KABALAT ŠABAT

 

 

Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vzpomínku a úvahu ke 20. výročí založení ŽLU přednesl předseda ŽLU František FendrychSbor Rimon nám zazpíval šavuotové písně. Po společných modlitbách se uskutečnil kiduš. Rabín David Maxa adresoval ŽLU následující pozdravné poselství: "28. května 2020 si budou naši přátelé z Židovské liberální unie připomínat dvacet let od jejího založení. Jménem Ec chajim bych jim k tomuto významnému výročí velice rád pogratuloval a poděkoval za partnerství a podporu našich aktivit, kterých si velmi vážíme. Milí přátelé, přijměte prosím naše srdečné MAZAL TOV!"

 


 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 27. ledna 2018 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2020

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2020

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ