Židovská liberální unie

Starší fotografie jsou přístupné přes Archiv.

Obecné info o ŽLU

99

Židovská liberální unie v České republice sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu.

V duchu židovských tradic zajišťuje náboženský, kulturní a společenský život svých členů a jejich sociální potřeby. Podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.).

​Aktivně brání židovskou pospolitost jako celek, i její jednotlivé příslušníky, proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, fašismu, nacismu, proti jakékoliv diskriminaci a chrání památku jejich obětí.

​Byla registrována přípravným výborem na MV ČR dne 27. dubna 2000 a ustavena na prvním členském shromáždění dne 28. května 2000 v sídle Rádia Svobodná Evropa v Praze. Od roku 2002 je členem World Union for Progressive Judaism (WUPJ) a přidruženým členem Federace židovských obcí v České republice.

Židovská liberální unie je členem World Union For Progressive Judaism (www.wupj.org) a hlásí se k reformnímu judaismu. Zde je odkaz na naši příručku o tomto směru judaismu, která slouží jako úvod do reformního judaismu, včetně jeho historie, přehledů svátků a základních koncepcí. 

Reformní judaismus.pdf (3,13 MB)

CO JE REFORMNÍ JUDAISMUS?

Též zvaný progresivní nebo liberální. Tento pojem zahrnuje dnešní školy židovské náboženské filozofie, které z židovských tradic zdůrazňují etiku, spravedlnost, rovnoprávnost, snášenlivost, univerzální humanismus a sociální angažovanost a pokládají se za pokračování tisíciletých židovských tradic demokracie, spravedlnosti, pravdivosti, tolerance, odporu k totalitě, názorové plurality jako základního prvku potřebného k neustále novému objevování pravdy, práva beztrestně se mýlit a povinnosti ctít bližního jako stvoření Boží, se všemi jeho odlišnostmi.

Jsou to tradice radikálních biblických proroků a písmáků a talmudických rabínů, pro něž základem hledání smyslu lidské existence a židovského poslání bylo vědomí, že všechna existence podléhá neustálým změnám a žádný jednotlivec či skupina nedokáže nikdy pochopit, obsáhnout a sdělit kompletnost Božího světa. Jsou to tradice těch nekonečně bohatých, rozmanitých a otevřených talmudických a responsových debat rabínů odlišných škol a výkladů usilujících o pochopení, jak v různých generacích a politických kontextech vykládat a žít ty složité a často nesrozumitelné příkazy Mojžíšovy Tóry.

 

JAKÉ AKTIVITY ŽLU PODPORUJE?

Už z názvu naší organizace vyplývá, že jsme pluralitním a víceúčelovým sdružením. Oblast našich zájmů je opravdu široká. V našich řadách najdete nábožensky založené Židy, sionisty, kulturně či sportovně založené Židy. Každý si najde aktivitu sobě vlastní. Od slavení šábesů až po sportovní utkání, festivalovou činnost či výuku hebrejštiny. A pokud něco neděláme, je zde vždy prostor pro váš nápad!

 

CHCI SE STÁT ČLENEM ŽLU, CO PRO TO MUSÍM UDĚLAT?

Řádné členství v ŽLU může být přiznáno žadateli (žadatelce), který(-á) není jiného vyznání a splňuje jednu z těchto podmínek:

 • je-li nebo byl-li alespoň jeden z rodičů žadatele (žadatelky) Žid / Židovka,
 • podrobil-li se žadatel (žadatelka) řádné konverzi k judaismu,
 • je-li nebo byla-li babička žadatele (žadatelky) z matčiny strany Židovka.

Pokud je vám nad osmnáct let, stačí pak vyplnit přihlášku a poslat ji na naši adresu. Vaše přihláška pak projde schvalovacím procesem v ŽLU, po případném schválení pak budete požádáni o zaplacení členského příspěvku a stáváte se řádným členem.

 

CHCI SE STÁT ČLENEM ŽLU, ALE NENÍ MI JEŠTĚ 18 LET. MOHU PODAT PŘIHLÁŠKU?

K takovému kroku je nutný souhlas rodičů či zákonných zástupců.

 

CO JE PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ?

Pokud máte židovské předky na úrovni prarodičů (tj. babička nebo dědeček byli prokazatelně Židy), nebo jste na cestě ke konverzi, spadáte do kategorie přidruženého člena. Výjimku tvoří židovská babička žadatele z matčiny strany – pak se žadatel může přihlásit k řádnému členství. ŽLU podporuje přidružené členy na cestě k členství řádnému.

 

NECHCI KONVERTOVAT K JUDAISMU A NEMÁM ŽIDOVSKÉ PŘEDKY. JAK SE MOHU K ŽLU PŘIHLÁSIT?

Můžete se stát takzvaným příznivcem ŽLU – pošlete nám vaši žádost, která pak projde schvalovacím procesem v představenstvu ŽLU. Za jakoukoliv podporu naší organizace jsme vděčni.

 

 

Pokud se nechcete stát řádnými členy nebo příznivce, či nás podpořit na některé z našich akcí, můžete nás podpořit finančně.

Financování našich aktivit je náročné a nelehké, jakýkoliv dar pro nás bude více než vítanou podporou. Nejsnadnější možností je poslat finanční dar přímo na účet ŽLU u UniCredit Bank ČR: 5957004/2700. ŽLU rovněž vítá možné vhodné nepeněžité dary (knihy s židovskou tématikou, učební pomůcky atd.). Pokud byste potřebovali další informace, neváhejte nás kontaktovat na našem mailu.

 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Židovské liberální unie v České republice (ŽLU) konané on-line dne 2. 12. 2020 zvolilo nové ORGÁNY ŽLU v následujícím složení:

PŘEDSTAVENSTVO ŽLU

 • František Fendrych - předseda a statutární zástupce ŽLU a zástupce ŽLU v Radě Federace ŽO v ČR
 • Jaroslava Hannah Maxová - místopředsedkyně ŽLU
 • Věra Dvořáková - místopředsedkyně ŽLU
 • Lukáš Kypta
 • Jiřina Marie Nováková
 • Bohumil Skála
 • Jonathan Wootliff

 REVIZNÍ KOMISE ŽLU

 •  Tomáš Bergman - předseda RK
 • Vladimír Erban
 • Věra Chudáčková

RABÍN ŽLU

 •  David Maxa

EMERITNÍ RABÍN ŽLU

 •  Thomas Salamon - Westminster Synagogue, London

CHAZANKA ŽLU

 • Jaroslava Hannah Maxová
 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz